, , , ,

ஏனிந்த வர்த்தகப் போர்..?

உலக பொருளாதாரத்தின் இரண்டாம் நிலையிலிருக்கும் சீனா மீது ,தனது பற்றாக்குறையை சமநிலைப்படுத்தும் போரினை